јавне набавке мале вредности

Назив тендера
Документација
Рок за достављање понуда

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦУ ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА (назив и ознака из општег речника набавке: 43800000 - Опрема за радионице) МН-44/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

30.12.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Израда планске документације за складишта опасног отпада у погонима ГСП-а - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова) МН-48/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - BIRO 59

25.12.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: РЕМОНТ ПЕЋИ ЗА ТЕРМИЧКУ ОБРАДУ (назив и ознака из општег речника набавке: 42300000 - Индустријске или лабораторијске пећи, пећи за спаљивање и пећнице) МН-50/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ĆORIĆ 032

24.12.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И СЕРВИС ШТАМПАЧ А, КОПИР АПАРАТА, РАЧУНАРА – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 5031200 0 Одржавање и поправка рачунарске опреме) МН-47/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору - TOP COPY

22.12.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Редовна периодична контрола инсталације и резервоара за гас на возилима МАЗ БИК 203 ЦНГ-С – по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) МН-49/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и обустави

Обавештење о обустави поступкa

Обавештење о закљученом уговору

21.12.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Сервисирање уређаја за контролу силе кочења (назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) МН-46/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - MARINKOVIĆ - HOFMANN

18.12.2015 до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Годишње одржавање унутрашње гасне инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 50531200 - Услуге поправке и одржавања гасних уређаја) МН-39/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - Š&P - TIMEX

11.12.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Обука извршилаца за радионицу за баждарење тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 80531200 - Услуге техничке обуке) МН-43/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - BMS COMPANY

01.12.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Сакупљање, транспорт и третман отпада (прикупљена чађ, гар и прашина настала процесом сагоревања течног горива у котлу) (назив и ознака из општег речника набавке: 79723000 - Услуге анализе отпада) МН-42/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - BREM GROUP

01.12.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични и циљани преглед запослених и санитарни прегледи и микробиолошка анализа брисева и намирни ца - по партијама , (назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 - Здравствене услуге) МН-41/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 2

Измена 2 конкурснe документацијe

Појашњење 3

Појашњење 4

Појашњење 5

Измена 3 конкурснe документацијe

Обавештење о продужењу рока

Појашњење 6

Обавештење о продужењу рока

Измена 4 конкурснe документацијe

Појашњење 7

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

Обавештење о закљученом уговору - DOM ZDRAVLJA VIZIM

30.11.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични преглед и одржавање громобранске инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 31216000 - Громобрани) МН-32/15

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка и одлука

19.11.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: РЕМОНТ ПЕЋИ ЗА ТЕРМИЧКУ ОБРАДУ (назив и ознака из општег речника набавке: 42300000 - Индустријске или лабораторијске пећи, пећи за спаљивање и пећнице) МН-37/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

13.11.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Довођење стабилног система за гашење пожара у исправно стање на возилима типа MAZ BIK 203 CNG-S (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 -Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) МН-38/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

13.11.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Редовна периодична контрола инсталације и резервоара за гас на возилима МАЗ БИК 203 ЦНГ-С – по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) МН-36/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

12.11.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Со за по сипање путева (назив и ознака из општег речника набавке: 34927100 - Со за посипање путева) МН-35/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - KRISTAL SO

28.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика (назив и ознака из општег речника набавке: 34324100 - Опрема за балансирање точкова) МН-31/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ELTEC EXPORT-IMPORT

26.10.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху (назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 - Услуге контроле безбедн ости животне средине) МН-34/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - INSTITUT VATROGAS

26.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични преглед и одржавање громобранске инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 31216000 - Громобрани) МН-28/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Израда планске документације за складишта опасног отпада у погонима ГСП-а - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова) МН-30/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о обустави поступка

21.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Севисирање система за гашење пожара на возилима типа ИК - 218 и ИК - 218М (назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и к онтролу) МН-28/15

Позив

08.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Преузимање и коначно збрињавање муља (опасног отпада) смештеног у металним бурадима од 200 литара (назив и ознака из општег речника набавке: 90513900 - Услуге одлагања муља) МН-26/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору - BREM GROUP

06.10.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Довођење стабилног система за гашење пожара у исправно стање на возилима типа MAZ BIK 203 CNG - S (назив и озна ка из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) МН-33/15

Позив

Конкурсна документација

Измена 1 конкурснe документацијe

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

05.10.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и уградња клима уређаја за потребе СП-ОЈ (назив и ознака из општег речника набавке: 42512300 - Пакетни уређаји за грејање, прозрачивање и климатизацију (HVAC)) МН-29/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - ALFACO INŽENJERING

30.09.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишњи сервис горионика (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) МН-27/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - WEISHAURT

22.09.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Измештање јонизационих детектора дима из радних просторија ЈКП ГСП "Београд" у овлашћену установу ради складиштења (назив и ознака из општег речника набавке: 90520000 - Услуге у вези са радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом) МН-25/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена 1 конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - VARNOST-FITEP

Обавештење о закљученом уговору - VARNOST-FITEP

08.09.2015. до 09.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Баждарење дигиталних тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) МН-23/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - STEMARK TAHOGRAF

07.09.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Специјални алат за поправку аутобуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 - Пнеуматски ручни алати или ручни алати на моторни погон) МН-24/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - DEWACO

03.09.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Ревизија финансијских извештаја за 2015. годину (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 - Рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-22/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Baker Tilly WB Revizija

Одлука о измени уговора

03.09.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Довођење стабилног система за гашење пожара у исправно стање на возилима типа MAZ BIK 203 CNG - S (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) МН-18/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

28.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПРОЦЕНА РЕЗЕРВИСАЊА НАКНАДА И ДРУГИХ БЕНЕФИЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ( НАГРАДЕ И ОТПРЕМНИНЕ ) У СКЛАДУ СА МРС. 19 (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 – рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-20/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРВА ПОМОЋ - по партијама (назив и ознака из општ ег речника набавке: 33141623 Кутије за прву помоћ) МН-21/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - JUGOLEK - FM

21.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОМОТИВНО МАРКЕТИНШКИ МАТЕРИЈАЛ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) МН-17/15

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурснe документацијe

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - JOVŠIĆ PRINTING CENTAR

13.08.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ултразвучна када за чишћење електричних уређаја во зила 1ком., ултразвучна када за чишћење компресора и турбо - компресора 1ком. – по партијама, МН - 19/15 (назив и ознака из општег речника набавке: 42943200 Ултрасоничне купке) МН-19/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - AVene

10.08.2015 до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика (назив и о знака из општег речника набавке: 34324100 - Опрема за балансирање точкова) МН-16/15

Позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

10.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Продужетак гаранције "HP" сервера (назив и ознака из општег речника набавке: 48821000 - Мрежни сервер) МН-14/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1, обавештење о продужењу рока и измена 1 конкурснe документацијe

Обавештење о закљученом уговору

07.08.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ЗАМЕНА РАЗДЕЛНИКА, САБИРНИКА И СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРИТИСКА У КОТЛАРНИЦИ СП "НОВИ БЕОГРАД" (назив и ознака из oпштег речника набавке: 50531100 - Услуге поправке и одржавања котлова) МН-15/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - VLADEX

27.07.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ НАПОНА (назив и ознака из општег речника набавке: 45315600 - Радови на нисконапонским инсталацијама) МН-12/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Institut 1 maj-centar za opremu

13.07.2015 до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Испитивање услова радне средине за летњи и зимски период (назив и ознака из општег речника набавке: 90714500 Услуге контроле животне средине) МН-13/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 2

Обавештење о закљученом уговору - INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

10.07.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОМОТИВНО МАРКЕТИНШКИ МАТЕРИЈАЛ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 Производи за информисање и промоцију) МН-08/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и одлука

Обавештење о закљученом уговору - EURO ELITE

26.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Изнајмљивање мобилних тоалета (назив и ознака из општег речника набавке: 50760000 - Услуге поправке и одржавања јавних тоалета) МН-10/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору

25.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Машина за увртање навртки М22 и М24 – увртачица (назив и ознака из општег речника набавке: 42000000 Индустријке машине) МН-11/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MIN DIV SVRLJIG

23.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за објекте (врата, прозори, паркет...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 – Грађевински материјали и припадајући производи) МН-07/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - B2M

22.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за изналажење трасе и подземних каблова и металних цеви (назив и ознака из општег речника набавке: 45314310 - Полагање каблова) МН-09/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - SIGMATEH

19.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампана и електронска издања стручних часописа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 79980000 – Претплатничке услуге) МН-06/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1 и Измена конкурсне документације 1

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 2

Измена конкурсне документације 2

Појашњење 2 и Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору - PRIVREDNI SAVETNIK

Обавештење о обустави поступка

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - INSTITUT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

18.06.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампање листа - НОВИНЕ ГСП-а А4 (табак Б2) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 79810000 – Услуге штампања) МН-05/15

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору - COLORGRAFX

11.05.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за објекте (врата, прозори, паркет...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 – Грађевински материјали и припадајући производи) МН-04/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

08.05.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пијаћа вода путем изнајмљивања и постављања апарата за пијаћу воду (назив и ознака из општег речника набавке: 41110000 – Пијаћа вода) МН-03/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена 1 са конкурсном документацијом

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - LA FANTANA

Обавештење о наставку активности

Обавештење о закљученом уговору - La Fantana DOO

17.04.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Израда руде купле и спајање руде и главе купле закивањем (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 – Одбојници и вучни уређаји) МН-02/15

Позив

Конкурсна документација

Цртежи

Обавештење о закљученом уговору - METALCOOP PRODUKT

08.04.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кварцни песак за пескаре трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 – Песак) МН-01/15

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - KAOLIN

Обавештење о закљученом уговору - KOPOVI

20.03.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Калибрација и одржавање гасних инсталација - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50531200 – Услуге поправке и одржавања гасних уређаја) МН-19/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1

Допис и разјашњење 1

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - METRO ENERGY

Обавештење о закљученом уговору - PACIFIC LINK

22.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и одржавање улазних рампи у погоне (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 – Разне услуге поправке и одржавања) МН-50/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

20.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и поправка клима уређаја на трамвајима URBOS 3 (CAF) (назив и ознака из општег речника набавке: 50730000 - Услуге поправке и одржавања расхладних група) МН-48/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Обавештење о обустави поступка

20.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Песак, кварцни суви ринфуз гранулације 0.4-0.8 mm (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-49/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - LEON

16.01.2015. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Техничка контрола главних пројеката за реконструкцију и доградњу перионице у СП "Земун" (назив и ознака из општег речника набавке: 71300000 - Техничке услуге) МН-46/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - SET

16.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка кухињских уређаја и уређаја за прање и пеглање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) МН-45/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученим уговорима

15.01.2015. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Технички гасови у челичној амбалажи и заменске боце за техничке гасове (боце у систему пуно за празно) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) МН-47/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

26.12.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови противпожарног система возила (назив и ознака из општег речника набавке: 44480000 - Разна опрема за противпожарну заштиту) МН-43/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

15.12.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервис штампача, копир апарата, рачунара - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 - Одржавање и поправка рачунарске опреме) - МН-44/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

26.11.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервис штампача, копир апарата, рачунара - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 - Одржавање и поправка рачунарске опреме) - МН-42/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

03.11.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови противпожарног система возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44480000 - Разна опрема за противпожарну заштиту) - МН-41/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о обустави поступка

28.10.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Технички гасови у челичној амбалажи и заменске боце за техничке гасове (боце у систему пуно за празно) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) - МН-40/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

20.10.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишње сервисирање фискалних каса тип MP-55 и баждарење и жигосање тегова од 0,5 kg., 1 kg., 2 kg., и баждарење нагибних и магацинских вага - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 - Услуге поправке и одржавања мерних апарата) - МН-39/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - MC COMPANY

16.10.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка кухињских уређаја и уређаја за прање и пеглање (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) - МН-09/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка и Одлука

Обавештење о закљученом уговору - FRIGOTERM

14.10.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуга транспорта разних терета (назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 - Услуге друмског превоза) - МН-38/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - KEČIĆ

13.10.2014. до 13.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху (назив и ознака из општег речника набавке: 90730000 - Проналажење, праћење и санација загађења) - МН-36/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - ZZZ Novi Sad

01.10.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање и издавање извештаја (отпадних вода, отпада (више врста отпада) испитивање ефикасности сепаратора - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 90700000 – Услуге у области заштите животне средине) - МН-26/14

Позив

Конкурсна документација

Појашњење 1

Обавештење о закљученом уговору и Одлука

26.09.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Делови противпожарног система возила (назив и ознака из општег речника набавке: 44480000 – разна опрема за противпожарну заштиту)- МН-37/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

17.09.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Потрошни материјал за кухињу - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 – Кухињска опрема)- МН-30/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1,

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Обавештење о закљученом уговору - GT HEMIJA,
Обавештење о закљученом уговору - FIDUCIJA,
Обавештење о закљученом уговору - B2M,
Обавештење о закљученом уговору - BBC

11.09.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Техничка контрола два главна пројекта реконструкције канализационе мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 71300000 – Техничке услуге)- МН-35/14

Позив

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - HARMONIJA

10.09.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Поправка и баждарење апарата и уређаја (мерних алата и уређаја, сигурносних вентила, пнеуматске инсталације, ручних алата, уређаја за допуну фреона ''KONVEKTA AG'' сервис уређаја за мерење успорења...- по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 – Услуге поправке и одржавања мерних апарата)- МН-22/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученим уговорима

08.09.2014. до 10.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за кухињу (посуђе...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39222000 - Предмети који се користе у угоститељству) - МН-31/14

Позив

Конкурсна документација

Разјашњење 1,
Слика изгледа ножа 1,
Слика изгледа ножа 2

Обавештење о продужењу рока

Измена разјашњења 1

Обавештење о продужетку рока

Измењен позив

Измењена конкурсна документација

Разјашњење 3

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2014. до 08.30h

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ ВЕЋИХ И МАЊИХ ОШТЕЋЕЊА НА ОПЛАТИТРАМВАЈА URBOS 3 (CAF) (назив и ознака из општег речника набавке: 50112110 – Услуге поправке каросерије возила)- МН-33/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ

04.09.2014. до 08.30h

почетак стране

 copyright: JKP GSP Beograd - produkcija: S.P.I.S. 2015.