ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Информације  | Огласи  |

ОГЛАСИ

 
10.06.2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима стручног сарадника
Позивају се сви заинтересовани кандидати да молбе могу предати преко сајта www.gsp.rs у делу „информације“ – online пријава за оглас, као и лично или путем поште на адресу Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд, са назнаком за ЈКП ГСП Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
- VII степен стручне спреме - дипломирани правник
- Радно искуство из области јавних набавки минимум 2 године
- Лиценца службеника за јавне набавке
- VII степен стручне спреме - дипломирани правник (радно искуство минимум 1 година)
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, фотокопију лиценце, доказ о радном искуству и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Контакт телефон: 011/366-4317 или на e-mail: kadrovska@gsp.co.rs


10.06.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима стручног сарадника
Позивају се сви заинтересовани кандидати да молбе могу предати преко сајта сајта www.gsp.rs у делу „информације“ – online пријава за оглас, као и лично или путем поште на адресу Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд, са назнаком за ЈКП ГСП Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- VII степен стручне спреме и то:
- дипломирани инжењер машинства, односно мастер инжењер машинства (Машински факултет – из области моторних возила)
- дипломирани инжењер електротехнике (Електротехнички факултет).
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Контакт телефон: 011/366-4317 или на e-mail: kadrovska@gsp.co.rs


10.06.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава обуку за возаче трамваја о трошку ГСПа
Позивају се сви заинтересовани кандидати који желе да похађају обуку за возаче трамваја о трошку ГСПа, да молбе могу предати преко сајта www.gsp.rs у делу „информације“ – online пријава, као и лично или путем поште на адресу Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд са назнаком за ЈКП ГСП Београд, као и на е-mail: kadrovska@gsp.co.rs.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање
- Возачка дозвола Б категорије
Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Све додатне информације можете добити у Кадровској служби на контакт телефон: 011/366-4317.


10.06.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV или V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.


10.06.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ позива све зантересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије
ГСП сноси трошкове обукe и оспособљавања, што подразумева следеће:
1. стручну теоријску обуку за оспособљавање за стицање возачке дозволе Д категорије
2. полагање стручног теоријског испита за стицање возачке дозволе Д категорије
3. стручну практичну обуку за оспособљавање за стицање возачке дозволе Д категорије
4. полагање стручног практичног испита за стицање возачке дозволе Д категорије
5. издавање возачке дозволе Д категорије
6. лекарски преглед и издавање лекарског уверења у два примерка и извештај о извршеном претходном прегледу запосленог
7. обуку за стицање сертификата за СРС за превоз путника и Картицу коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја
Након завршене обуке кандидат заснива радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП „Београд“.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. Уз молбу доставити: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте и контакт телефон. Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ на број телефона 011/366-4317.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор


06.06.2024.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА - СЕМИНАРИ ЈУН ЈУЛ26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима помоћног радника
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – основно или средње образовање
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима гумара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – основно или средње образовање
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима кв бравара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање – машинске струке
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима кв аутолимара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање – машинске струке
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима кв аутомеханичара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање – машинске струке
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, пожељно је и возачка дозвола Б и Ц категорије (уколико поседујете) и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима кв аутоелектричара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање електро струке
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, пожељно је и возачка дозвола Б и Ц категорије (уколико поседујете) и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


26.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима кв електромеханичара
Позивају се сви заинтересовани кандидати да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП Београд, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати, који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање – електро струке
- Са или без радног искуства
Уз молбу је потребно доставити: фотокопију дипломе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


07.12.2016.

(и даље)
ОБАВЕШТЕЊЕ
Дозвола за управљање трамвајем
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд“ према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање дозволе. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање „Б“ категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Дозволу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.